За да се регистрате, ве молиме пополнете го формуларот:

Е-маил: (*)
Потврди мејл: (*)
Лозинка: (*)
Име: (*)
Презиме: (*)
Адреса:
Телефон:
Мобилен:
Д.Н.Р. (дд / мм / гггг):
Пол:
Сакам да ми испраќате newsletter
Се согласувам со условите од dobrarabota.mk

Ги прифаќам условите на користење на добраработа.мк составена од следниве правила:

1. Објавувањето на вашата биографија (CV) е бесплатна.
2. Порталот добраработа.мк им дозволува пристап на фирмите да пронајдат кандидат кој по потреба ќе го вработат во својата фирма.
3. Добраработа.мк не гарантира за точноста на објавените огласи од страна на огласувачите
4. Регистрирани работобаратели можат да ги пребаруваат сите огласи за работа, да аплицираат директно од добраработа.мк, да генерираат и објавуваат биографии и да чуваат други свои документи на нашиот сервер, исто така можат и да корегираат и дополнително да ги уредуваат сите свои документи.
5. Работобарателите не се обврзани на било кое место на дабраработа.мк да внесуваат целосни лични податоци, како контакт адреса можат да користат и анонимен e-mail.
6. Добрарабта.мк го задржува правото да отстранува податоци и информации кои се со непримерен карактер
7. Го задржуваме правото овие правила да се унапредуваат и прошируваат
8. Како корисник на порталот добраработа.мк се согласувам на моите податоци објавени во мојата биографијата да пристапуваат работодаватели на кои им е дозволен пристап од страна на добраработа.мк. При тоа нема да ги обвинам добраработа.мк за било каков тип на потенцијана штета која би можела да настане со злоупотреба на податоците во мојата биографија од страна на работобарателите.(*) Задолжителни полиња

(потребен е валиден e-mail со цел да ја активирате вашата сметка)
Најави се
Е-маил:
Лозинка:
Заборавена Лозинка?
Katar
Најнови вести
riznica.com.mk
templum.com.mk
mkc.mk

Добри совети